สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC ในพื้นที่ต้นแบบ อพท.3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร โรงอาหาร 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างทัศนศึกษาต่างประเทศสำหรับพนักงานที่กำลังเกษียณอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง ๑ (บางกรวย-ไทรน้อย) ชช.๒ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจร บ้านซับพลู หมู่ 6 (สายบ้านซับพลู-ซับพลูน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างจัดหาบานระบาย และอื่น ๆ (งานโครงการอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ จุดที่ 1) ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล บ้านโนนสะอาด หมู่ 19 (จากบ้านนางราตรี-บล็อคคอนเวอร์ส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.