ข้อมูลการติดต่อ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลการติดต่อ

14,646 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6, โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588

website : http://www.iccs.ac.th

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

36 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053 614 376

website : http://www.mcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

150 หมู่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056 659 180

website : http://www.pcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตาก

นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 897 060 - 1

website : http://www.takcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

182 หมู่ 1 ถ.บุรีรัมย์ - สตึก ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 615 128

website : http://www.brcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 612 596

website : http://www.mukcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

199 หมู่ 1 บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042 941 101

website : http://www.nbcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นายชำนาญ ค้ำชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 425 487 - 9

website : http://www.skcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

นายไพฑูรย์ ฟักเขียว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

7 หมู่ 2 ถ.บ้านไร่ - ลานสัก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140

โทรศัพท์ : 056 539 204

website : http://www.uthaicc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนระนอง

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

2/4 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริน อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077 821 068

website : http://www.rncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

223 หมู่ 10 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073 642 721 - 2

website : http://www.ncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยะลา

นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

2 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 96000

โทรศัพท์ : 073 216 646

website : http://www.ycc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

2 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแร อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073 460 205

website : http://www.pncc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสตูล

นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล

271 หมู่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.stcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

44/1 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 (ชั่วคราว)

โทรศัพท์ : 034 450 001 - 2

website : http://www.smkcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

นายชูชาติ แก้วนอก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

บ้านบาก หมู่ 11 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 045 586 295

website : http://www.yasocc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนพังงา

นายธวัชชัย จิตวารินทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา

69 หมู่ 6 ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 82180

โทรศัพท์ : 074 711 958

website : http://www.pngcc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนตราด

นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

64/1 หมู่ 2 ถ.ตราด - คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์ : 039 532 315 - 6

website : http://www.tratcc.ac.th

วิทยาลัยชมชนแพร่

นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่

189 หมู่ 2 ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054 532 191

website : http://www.phrcc.ac.th

วิทยาลัยชมชนสงขลา

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

48/1 ถนนเกษตรขันธ์ ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150

โทรศัพท์ : 074 376 667

website : http://www.sk-cc.ac.th

วิทยาลัยชมชนน่าน

นายชาตรี เจริญศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

10 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 54000

โทรศัพท์ : 054 710 329, 054 711 229

website : http://www.nancc.ac.th

วิทยาลัยชุมชนสุโขทัย

-
-

163 อาคารมูลนิธิพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

โทรศัพท์ : 085 868 3459

E-mail : name@sktcc.ac.th