ร้องเรียน/ร้องทุกข์ : สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน้าแรก / ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ชื่อเรื่อง *
รายละเอียด *
เอกสารแนบ *
(อนุญาติเฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .doc .docx .pdf เท่านั้น)
ข้อมูลผู้ร้องเรียน * (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์)
หน่วยงาน/บุคคลที่ต้องการร้องเรียน *
ท่านได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่ *
ไม่ใช่
ใช่ หน่วยงาน
เรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือพิจารณาคดี หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการสอบสวน หรือไม่ *
ไม่ใช่
ใช่

Click here to refresh

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.