สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

1,746 Views |

โครงสร้างสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวชัชฐภรณ์ ตั้งอ่วม
นักวิชาการศึกษา