กองอำนวยการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองอำนวยการ

58,389 Views |

โครงสร้างกองอำนวยการ

นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกลาง

นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอโนชา เอราวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปารมี ชาติชนะ
พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน
นายพะเยาว์ วังพลับ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทบ ปานรสทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายเชาวลิต วงษ์มั่น
พนังงานขับรถยนต์

กลุ่มกิจการสภาสถาบัน

-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายเจษฏา อาจฉายา
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มกฎหมาย

-
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
นิติกรปฏิบัติการ
นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร
นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินและบัญชี

นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายศรราม กันทะหาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิรนันท์ วิเศษดอนหวาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววันทนา โสมณวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวธัญนันท์ คำเต็ม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นายยศนันท์ พรมมาลี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
นางสาวปนัดดา อินทพงษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน

กลุ่มพัสดุ

-
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิรดา ศรีขวัญใจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญ​การ
นางสาวภัทรภร เปรมจิตร
นักวิชาการพัสดุ
นายอานนท์ ไชยสาส์น
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอรปวีณ์ สระใหญ่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

กลุ่มบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้

นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวอุษณีย์ ปานน้อย
นักทรัพยากรบุคคล

 

อำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
 • ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง งานคดีแพ่ง งานคดีอาญา งานคดีปกครอง และการ ดำเนินการทางวินัย และงานกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณ บริหารงานการเงิน และเงินรายได้ บัญชี พัสดุ และการจัดหารายได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการ
 • วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ และพัฒนาการบริหารสินทรัพย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการภายในและงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มบริหารงานกลาง
 • กลุ่มกิจการสภาสถาบัน
 • กลุ่มกฎหมาย
 • กลุ่มการเงินและบัญชี
 • กลุ่มพัสดุ
 • กลุ่มบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้

กลุ่มบริหารงานกลาง

งานบริหารทั่วไป

 • วางแผนพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานอำนวยการ และจัดทำระบบสารบรรณกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานจัดเก็บและรักษาเอกสารกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ งานรับ-ส่งไปรษณีย์ งานพิมพ์ งานผลิตเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานอำนวยการ
 • ติดตามและรวบรวมรายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานเลขานุการที่ประชุมผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และงานประชุมต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสั่งการ

งานช่วยอำนวยการ

 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และสรุปเรื่อง ก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม
 • จัดเตรียม อำนวยความสะดวก ตลอดจนสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานในภารกิจต่าง ๆ ของผู้บริหารทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ติดตามและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของผู้บริหาร

งานประชาสัมพันธ์

 • สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 • ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำ รวบรวมข้อมูล สถิติ และสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินการมวลชนสัมพันธ์

งานยานพาหนะและอาคารสถานที่

 • บริการ บำรุง รักษายานพาหนะ
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่

งานกิจการพิเศษ

 • งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ
 • ประสานให้ความช่วยเหลืองานเฉพาะกิจต่าง ๆ

กลุ่มกิจการสภาสถาบัน

งานเลขานุการสภาสถาบัน

 • วิเคราะห์ สรุป กลั่นกรอง จัดทำวาระการประชุม
 • บริหารการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
 • ติดตามการดำเนินงานตามมติสภาสถาบัน

งานสรรหาองค์คณะบุคคล

 • การสรรหาคณะบุคคล/บุคคล ในสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน
 • เสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ นายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

งานรายงานผลการดำเนินงานของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน/สภาวิทยาลัยชุมชน

 • สนับสนุนการประเมินตนเองของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน/สภาวิทยาลัยชุมชน

กลุ่มกฎหมาย

 • งานพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 • งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
 • งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และการบังคับคดี
 • งานนิติกรรมและสัญญา
 • งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

กลุ่มการเงินและบัญชี

งานการเงิน

 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติงานการเงินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • บริการ การรับ – จ่ายและนำส่ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ และเงินทดรองราชการ
 • ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งานวางฎีกา งานเงินเดือนและค่าจ้าง งานบำเหน็จบำนาญ งานสวัสดิการ งานจัดทำทะเบียนคุมและรายงาน งานกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานระบบ GFMIS
 • จัดเก็บเอกสารทางการเงิน เพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และเก็บรักษาตามระเบียบ
 • การหารือและทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือด้านการเงินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านการเงินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานบัญชีและงบประมาณ

 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติงานบัญชีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • บันทึกบัญชี ดำเนินการเกี่ยวกับวิเคราะห์ และบันทึกรายการทางการเงินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จัดทำรายงานการเงิน จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีต้นทุน งานบัญชีในระบบ GFMIS ตรวจสอบรายการคงค้างในระบบ GFMIS ตรวจสอบงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ในระบบ GFMIS และปรับปรุงบัญชี
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี งบการเงินของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 
 • จัดเก็บทางบัญชี – จัดรวบรวมหลักฐานเอกสารและใบสำคัญ เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
 • โอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS และจัดทำรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ /เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
 • จัดทำทะเบียนคุมและบัญชีย่อย เงินประจำงวด เงินนอกงบประมาณ  ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • ในทะเบียนคุมเงินประจำงวดกับในระบบ GFMIS
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือด้านบัญชีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ติดต่อ ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และรายงานการรับ - จ่าย เงินรายได้

กลุ่มพัสดุ

งานจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

 • จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือด้านพัสดุ แก่บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญา

 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำข้อมูลในระบบ e-GP และ GFMIS ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • บันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้างในระบบ e-GP
 • บันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จ้างในระบบ GFMIS
 • สร้าง/ สลาย/ เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข PO และตรวจรับในระบบ
 • การล้างพักสินทรัพย์
 • การขอและลงข้อมูลหลักผู้ขาย
 • งานบริหารสัญญา แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิกสัญญา ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานบริหารพัสดุ

 • จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ทะเบียนคุมสินทรัพย์และครุภัณฑ์
 • ประมวลค่าเสื่อมในระบบ GFMIS
 • ควบคุม เบิกจ่าย และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้วิทยาลัยชุมชน
 • จัดจำหน่ายครุภัณฑ์
 • จัดทำรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารงานพัสดุ

กลุ่มบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้

งานบริหารสินทรัพย์

 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติงานบริหารทรัพย์สินของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ควบคุม จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์
 • จัดทำแผนพัฒนาบริหารสินทรัพย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารสินทรัพย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • กำกับ ติดตาม และรายงานสินทรัพย์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานจัดหารายได้

 • จัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดหารายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดหารายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์การตั้งกองทุนตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำกับ ติดตาม และรายงานผลการจัดหารายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน