กองอำนวยการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองอำนวยการ

14,976 Views |

โครงสร้างกองอำนวยการ

นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
นายสุชิน นาคเงิน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนันต์ ไชยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวธิรดา ศรีชวัญใจ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ​การ
นายสิทธิศักดิ์ เล็กเปีย
นิติกรปฏิบัติการ
นายศิวะณัฐฑ์ ก้อมมังกร
นิติกรปฏิบัติการ
นายสายฝน แสนมั่น
พนักงานธุรการ
นางสาวศิณีนารถ เงินมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปภาณัท ณัชณิชาบูรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาวะดี ศรีพลอย
นักวิชาการศึกษา
นายอโนชา เอราวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
-
นักวิชาการศึกษา
-
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกฤตวิทย์ จันทร
พนักงานปฏิบัติงานด้านธุรการ
-
พนักงานปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
นางสาวกานดา อินสร
แม่บ้าน
นายพะเยาว์ วังพลับ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทบ ปานรสทิพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายศิวกร กุลธรวัลลภ
พนักงานขับรถยนต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบัน และสภาวิชาการ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัย
  • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
  • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของสถาบันในรูปแบบต่าง ๆ
  • ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้ยานพาหนะ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย