กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

17,794 Views |

โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายทศปริชัย เลาห์ทวี
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชนัญชิดา ทองประยงค์
บุคลากรชำนาญการ
นางสาวทับทิม แตงเผือก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เอมอนงค์ หอมกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาบุคลากรและอัตรากำลัง

นายนำพล ปัญญาทิพย์
บุคลากรปฏิบัติการ
ไตรทศ ทองคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตย์รดี ผกาแดง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

นางสาวอรวรรณ คล่องวิทยายุทธ
บุคลากรชำนาญการ
-
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

อำนาจหน้าที่

 • การสรรหา สอบแข่งขัน คัดเลือก เลือกสรร การบรรจุและแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การออกคำสั่งแต่งตั้งหรือรักษาราชการ
 • การกำหนดอัตราค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำการโอน การย้าย การช่วยปฏิบัติราชการ การลา การศึกษาต่อ การลาออกและการกลับเข้ารับราชการ และการเกษียณอายุราชการ
 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคคล อัตรากำลัง ความก้าวหน้าในอาชีพ การสืบทอดตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง
 • ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 • การปฐมนิเทศ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการจัดสรรทุนพัฒนา
 • ส่งเสริม สนับสนุนการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของราชการและคู่มือการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของผู้สอน
 • ส่งเสริมสวัสดิการเกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน
 • ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการภายในและงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากรและอัตรากำลัง
 • กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสรรหา คัดเลือก แข่งขัน เลือกสรร บรรจุและแต่งตั้ง

 • ดำเนินการสรรหา สอบคัดเลือก สอบแข่งขัน เลือกสรร บรรจุแต่งตั้ง การรักษาราชการในตำแหน่ง ส่งมอบงาน และการจัดทำสัญญาจ้างผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • การประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ หรือการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหาร
 • เสนอเรื่องงานเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ผู้อำนวยการสถาบัน
 • สนับสนุนการดำเนินงานการสรรหา คัดเลือก แข่งขัน เลือกสรร บรรจุและแต่งตั้ง

งานการโอน การย้าย การช่วยปฏิบัติราชการ การลา การศึกษาต่อ การลาออกจากราชการ การขอกลับเข้ารับราชการ และการเกษียณอายุราชการ

 • ปฏิบัติงานด้านการโอน การย้าย การช่วยปฏิบัติราชการ การลา การศึกษาต่อ การลาออกจากราชการ การขอกลับเข้ารับราชการ และการเกษียณอายุราชการ
 • สนับสนุนการดำเนินงานการโอน การย้าย การช่วยปฏิบัติราชการ การลา การศึกษาต่อ การลาออกจากราชการ การขอกลับเข้ารับราชการ และการเกษียณอายุราชการ

งานเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

 • การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบริหารที่ไม่มีวาระ
 • การประเมินข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้สอนประจำ
 • สนับสนุนการดำเนินงานการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 • วิเคราะห์ สรุป กลั่นกรอง จัดทำวาระการประชุม
 • บริหารการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
 • ติดตามการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

งานธุรการ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกอง

กลุ่มพัฒนาบุคลากรและอัตรากำลัง

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง

 • ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคคล อัตรากำลัง และการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ การสืบทอดตำแหน่ง
 • การกำหนดกรอบอัตรากำลังของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำหนดตำแหน่ง ปรับปรุง เกลี่ยอัตรา และตัดโอนตำแหน่ง
 • ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การจัดทำสมรรถนะ และแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง
 • สนับสนุนการการดำเนินงานการจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล

งานพัฒนาบุคลากร

 • พัฒนาหลักสูตร จัดฝึกอบรม ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ)
 • จัดทำคู่มือการทำผลงานทางวิชาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน คู่มือการเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ และส่งเสริมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • เสนอแนะสภาพปัญหาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรต่อผู้บริหาร
 • สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งทุนพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

 • จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการนับวันลา มาสาย การขึ้นเงินเดือน และกำกับ ติดตามการประเมินสมรรถนะ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • จัดทำการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี เลื่อนค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน การรับรองเงินเดือนของบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • สนับสนุนการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • จัดทำคำขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสานงานการรับ - ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการจัดทำข้อมูลการแก้ไขในประกาศราชกิจจานุเบกษา

งานฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ

 • จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ให้บริการสืบค้นข้อมูล จัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติและการรับรางวัลประเภทต่าง ๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ การขอรับบำเหน็จบำนาญ การรับรองเวลาราชการทวีคูณ กบข.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาสวัสดิการกับหน่วยงานภายนอก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคม
 • สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุ แต่งตั้ง 

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ

การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการสรรหา

2. ด้านการพัฒนา

3. ด้านการรักษาไว้

4. ด้านสวัสดิการ

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม