กองแผนงานและงบประมาณ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองแผนงานและงบประมาณ

12,007 Views |

โครงสร้างกองแผนงานและงบประมาณ

นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวครองสิน มิตะทัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเกศินี เทศสถาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปาริฉัตร พรายภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอัคราช คำทองสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านติดตาม

กลุ่มงบประมาณ

นางสาวณัฐิดา จิตตะปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพิมพ์พิศา จินดาธนกิตติ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภัสกฤช สุขเสน
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มประเมินผล

นางสาวสุพรรณิการ์ ปัชโชตะสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพันธกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนทิศทางและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสภาสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรและบริหารงบประมาณและเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ขับเคลื่อนงานโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการตามนโยบายสำคัญด้านการบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือสร้างรายได้ในระดับชุมชน จังหวัด และสถาบัน
 • ประสาน ส่งเสริม และถ่ายทอดให้หน่วยงานภายในจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนการบริหารเงินรายได้ กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 • ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ กลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจ
 • จัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินงานการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และจัดทำรายงานประจำปี
 • จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกส่วนราชการภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการภายในและงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กลุ่มงบประมาณ
 • กลุ่มประเมินผล

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสถาบัน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนทิศทางและนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสภาสถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการถ่ายทอดและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายทอดและแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ
 • ประสาน และส่งเสริมให้หน่วยงานภายในจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ แผนและการบริหารเงินรายได้ และกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอสภาสถาบัน
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแผนต่าง ๆ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ

 • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบความร่วมมือ กลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • พัฒนารูปแบบความร่วมมือ กลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในประเทศ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากร
 • ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการตามนโยบายสำคัญ

 • ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการตามนโยบายสำคัญด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ขับเคลื่อนงานโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการตามนโยบายสำคัญด้านการบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือสร้างรายได้ในระดับชุมชน จังหวัด และสถาบัน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการิเริ่มใหม่ หรือโครงการตามนโยบายสำคัญเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือสร้างรายได้ในระดับชุมชน จังหวัด และสถาบัน
 • กำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการตามนโยบายสำคัญด้านการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดตั้ง ยุบรวม ปรับปรุงและยกเลิกส่วนราชการภายในสถาบัน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกส่วนราชการภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอต่ออนุกรรมการ สภาสถาบัน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • งานวิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกอง

กลุ่มงบประมาณ

งานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • จัดทำข้อมูลผลผลิต กิจกรรม โครงการ และตัวชี้วัด รวมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประสานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • รวบรวม กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วในระบบ e-Budgeting และระบบย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงบประมาณ
 • วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดสรรและบริหารงบประมาณประจำปี

 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • วิเคราะห์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ
 • จัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาอนุมัติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ แผนงาน และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขอใช้เงินเหลือจ่าย และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี
 • ประสานแจ้งส่วนราชการภายใน/ภายนอก และตรวจสอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนอนุมัติ และการโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบงานระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) 
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 • กำกับ ติดตาม เร่งรัด และจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตามเป้าหมาย มาตรการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน บันทึกในระบบ BB Ev-MIS ของสำนักงบประมาณ
 • วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อผู้บริหาร
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

กลุ่มประเมินผล

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • ดำเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ การจัดทำคู่มือบริการประชาชน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเครื่องมือประเมินอื่นที่ ก.พ.ร. กำหนด
 • กำกับ ติดตาม ตรวสอบ ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ การจัดทำคู่มือบริการประชาชน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานประเมินผลพันธกิจและยุทธศาสตร์

 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำหนดแนวทาง เครื่องมือ ติดตาม และจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำหนดแนวทางและจัดทำเครื่องมือ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานการประเมินผลเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์
 • วิเคราะห์ เสนอความเห็น แนะนำ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลพันธกิจและยุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย