กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

6,074 Views |

โครงสร้างกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพิทยา ทิพวัจนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสุภาค ยิ้มอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนสิทธิ์ เข่งวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางเบญริกา ยะสาวงษ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนฤมล ไชยพร
พนักงานปฏิบัติงานด้านส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
นายรัตตกูล เจริญเส็ง
พนักงานปฏิบัติงานด้านดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ