หน่วยตรวจสอบภายใน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

หน่วยตรวจสอบภายใน

23,258 Views |

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

นางวิมลรัตน์ มงคลเนาวรัตน์
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
-
พนักงานปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการบริหารของหน่วยตรวจสอบภายใน

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการบัญชี การดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการเงิน การคลัง ตามระบบ GFMIS ของสถาบัน และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตราฐานที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  • ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่น และกรมบัญชีกลางกำหนด
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้การปฏิบัติงานตรววจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดยการให้คำแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) หน่วยงานตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน


แผนการตรวจสอบภายใน