ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

186 Views |

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
นายสุภาค ยิ้มอาจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนสิทธิ์ เข่งวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายรัตตกูล เจริญเส็ง
พนักงานปฏิบติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
นางสาวนฤมล ไชยพร
พนักงานปฏิบัติงานด้านสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล