ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

5,815 Views |

โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพย์ถาวร
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
นายรณกร ปลื้มมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนฤมล ไชยพร
พนักงานปฏิบัติงานด้านสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
นายรัตตกูล เจริญเส็ง
พนักงานปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อำนาจหน้าที่

 • ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่นได้
 • ดำเนินการจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย การจัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการและบริการดิจิทัล รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการพัฒนาทักษะบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน รวมถึงผู้สอนและนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านการบริหารงาน    การให้ การเรียนการสอนและการวิจัยบริการผ่านระบบดิจิทัล
 • ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายในและงานที่รับผิดชอบ

 • งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
 • งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ
 • งานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

 • ดำเนินการพัฒนา บริหารจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยของผู้สอนและนักศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัยผ่านระบบดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ

 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่นได้
 • ดำเนินการจัดทำกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
 • ดำเนินการพัฒนาทักษะบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล
 • ดำเนินการร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งสามารถแลก
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย การจัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการและบริการดิจิทัล รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ดำเนินการร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารงาน การให้บริการ การเรียนการสอนและการวิจัยผ่านระบบดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน