การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

8,539 Views |

การปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

หลักสูตรอนุปริญญา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว


สาขาวิชาการบัญชี


สาขาวิชาการจัดการ


สาขาวิชาอิสลามศึกษา


สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร


สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์


สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


เอกสารประกอบ