หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

4,558 Views |

การพัฒนาหลักสูตร

   การพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการที่สะท้อนศักยภาพและความต้องการของชุมชน โดยการศึกษาความต้องการ ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาชุมชน และมาจัดทำหลักสูตร โดยชุมชนเองหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเป็นหลักสูตรเชิงรุก ออกแบบตามความต้องการของชุมชน เน้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ Developing A Curriculum (DACUM) และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 5 ด้าน
  • คุณธรรม จริยธรรม
  • ความรู้
  • ทักษะทางปัญญา
  • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนด้วยกระบวนการ DACUM มีดังนี้

  • วิทยาลัยชุมชนพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญาด้วยกระบวนการ Developing A Curriculum (DACUM) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่คำนึงถึงความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพของชุมชนที่จะต้องเชื่อมโยงโลกการศึกษากับโลกการทำงานตามสภาพจริงของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
  • การได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของคนในชุมชน วิทยาลัยชุมชนจะเก็บข้อมูลจากบุคคลที่หลากหลายในชุมชน และใช้รูปแบบหลายวิธีผสมผสาน เช่น ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดเวทีประชาคม และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
  • การออกแบบหลักสูตรจะบรรจุเนื้อหาสาระหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนะคติต่อวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ โดยผ่านการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพตามหลักสูตรที่จะเปิดสอน มาวิเคราะห์งานและอาชีพนั้น ๆ โดยกำหนดรายละเอียดเนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในลักษณะของคำอธิบายรายวิชาที่ครอบคลุมสมรรถนะของอาชีพนั้น ๆ จัดทำเป็นโครงสร้างหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักสูตร เนื้อหาสาระหลักสูตร และกิจกรรมการเรียน

หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564