โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

4,200 Views |

โครงสร้างโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย

กลุ่มมาตรฐานและคุณภาพ

-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาววชิราภรณ์ สุรธนะสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสิริกร คันธบรรจง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเกตน์สิรี เรี่ยวแรง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวศศิวิมล ราชานนท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวอรุณี ไชยวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวมนัสวี ธนะปัด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอารียา มาลาวงษ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

กลุ่มสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

นายพิทยา ทิพวัจนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ขวัญ
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานวิจัย ส่งเสริมการบริการวิชาการ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวสุธิมา เทียนงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวแจ่มนิดา คณานันท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอารีรักษ์ โสภา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรพร อ่วมลาภเอก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

อำนาจหน้าที่

 • พัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
 • พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ผสมผสาน และออนไลน์ การบริการวิชาการ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน
 • ส่งเสริม สร้างคุณค่าเพิ่ม งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชุมชน
 • ออกแบบและพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล และงานระบบคลังหน่วยกิต
 • ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ระบบงานที่ปรึกษาและแนะแนว สวัสดิการ และทุนการศึกษา
 • ส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 • ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการภายในและงานที่รับผิดชอบ

 • กลุ่มมาตรฐานและคุณภาพ
 • กลุ่มการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • กลุ่มสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • กลุ่มงานวิจัย ส่งเสริมการบริการวิชาการ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มมาตรฐานและคุณภาพ

งานพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 • พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • กำกับ ติดตาม การนำมาตรฐานการจัดการศึกษาไปใช้
 • พัฒนาสมรรถนะครูและอาจารย์พิเศษ ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 • พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิทยาลัยชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด

งานพัฒนานักศึกษา

 • กำหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา งานระบบที่ปรึกษาและแนะแนว
 • กำหนดเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
 • ส่งเสริมการศึกษาคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และงานทุนการศึกษา
 • กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนานักศึกษา

งานเลขานุการสภาวิชาการ

 • วิเคราะห์ สรุป กลั่นกรอง จัดทำวาระการประชุม
 • บริหารการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
 • ติดตามการดำเนินงานตามมติสภาวิชาการ

งานธุรการ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกอง

กลุ่มการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • พัฒนาเกณฑ์หลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ของท้องถิ่นและชุมชนและศักยภาพของวิทยาลัยชุมชน
 • เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
 • พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบปกติ ผสมผสาน และออนไลน์
 • การกำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทันกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ
 • ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการความรู้
 • บริหารจัดการระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE CO)

งานระบบทะเบียนกลาง

 • พัฒนาระบบงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
 • ตรวจสอบและรับรองผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

งานพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต

 • พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ฐานข้อมูลสารสนเทศ และการเทียบโอนผลการศึกษา
 • จัดทำหลักเกณฑ์การสะสมหน่วยกิตและการเทียบโอนผลการศึกษา

กลุ่มสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

 • พัฒนาเนื้อหาของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ
 • ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

กลุ่มงานวิจัย ส่งเสริมการบริการวิชาการ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

 • ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการวิจัย พัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนานักวิจัย
 • งานวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • พัฒนา บริหารงานวิจัย งบประมาณวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 • ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตามวิทยาลัยชุมชน และประสานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของวิทยาลัยชุมชน

งานระบบบริหารงานวิจัยและการเผยแพร่

 • จัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานภายนอก
 • จัดทำวารสารการวิจัย
 • ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • พัฒนา ส่งเสริม ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

งานส่งเสริมการบริการวิชาการ

 • การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการบริการวิชาการ
 • ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมด้านอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 • การกำกับ ติดตาม วิทยาลัยชุมชนในการฝึกอบรมด้านอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและชุมชน
 • ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทุนทางวัฒนธรรม
 • การกำกับ ติดตาม วิทยาลัยชุมชนในการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม