การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

10,352 Views |

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

 

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยชุมชน ให้มีความ สอดคล้องกับบริบท และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชนที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและพันธกิจที่มีความเฉพาะ ของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

องค์ประกอบ (9) ตัวบ่งชี้ (18)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : ระดับคุณภาพของผู้สอน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : วิทยฐานะของข้าราชการครู
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาครูประจำและบุคลากรสายสนับสนุน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในวิทยาลัย และหน่วยจัดการศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา นักศึกษา
 • ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 • ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการ แก่ชุมชน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
 • ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาวิทยาลัยชุมชนและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบ ประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพ
 • ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2558)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 (มิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2559)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 (มิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2560)

-สรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561)