กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

10,130 Views |

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


1.หลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • มุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545 และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต

2.ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หมายถึง กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. องค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 • ระดับการศึกษา ได้แก่
  • - ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3ปี)
  • - ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
  • - ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • - ระดับที่ 4 ปริญญาโท
  • - ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  • - ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา จำนวนหน่วยกิตและระยเวลาในการศึกษา ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 • มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning)ในแต่ละระดับการศึกษาและในสาขาวิชาต่าง ๆ จะต้องกำหนดกลุ่มผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านซึ่งจะมีระดับความซับซ้อนของการเรียนรู้และทักษะเพิ่มขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ได้แก่
  • - คุณธรรม จริยธรรม
  • - ความรู้
  • - ทักษะทางปัญญา
  • - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • - ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับบางสาขาวิชาที่ต้องฝึกความชำนาญทางกายภาพสูงต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skill)

4. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสิ่งสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันถึงแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลนักศึกษา การรายงานผลการดำเนินการ และนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาจนบรรลุกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง