กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หน่วยงานภายใน / กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2,270 Views |

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


1.หลักการของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 • มุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2545 และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต

2.ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หมายถึง กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. องค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 • ระดับการศึกษา ได้แก่
  • - ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3ปี)
  • - ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
  • - ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • - ระดับที่ 4 ปริญญาโท
  • - ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  • - ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา จำนวนหน่วยกิตและระยเวลาในการศึกษา ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
 • มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning)ในแต่ละระดับการศึกษาและในสาขาวิชาต่าง ๆ จะต้องกำหนดกลุ่มผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านซึ่งจะมีระดับความซับซ้อนของการเรียนรู้และทักษะเพิ่มขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ได้แก่
  • - คุณธรรม จริยธรรม
  • - ความรู้
  • - ทักษะทางปัญญา
  • - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • - ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับบางสาขาวิชาที่ต้องฝึกความชำนาญทางกายภาพสูงต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Skill)

4. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้น การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสิ่งสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันถึงแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลนักศึกษา การรายงานผลการดำเนินการ และนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการจัดกิจกรรม การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาจนบรรลุกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.