การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(การปรับพื้นฐานนักศึกษา) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(การปรับพื้นฐานนักศึกษา)

25,820 Views |

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญา ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ที่พลาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยสาเหตุของความไม่พร้อมในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่าย เวลาเรียน ระยะทาง ความไม่สะดวกในการเดินทาง ความจำเป็นต้องออกมาประกอบอาชีพ ผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน มีอายุตั้งแต่ 18 – 79 ปี และร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มีงานทำแล้ว และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมานาน ทำให้ผู้เรียนมีความหลากหลายทางด้านอายุและประสบการณ์ จึงจำเป็นต้องปรับพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ในปีการศึกษา 2551 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน โดยจัดทำชุดวิชา จำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

ใช้เป็นกระบวนการปรับศักยภาพให้เข้าสู่พื้นฐานก่อนที่จะปรับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา ให้มีความพร้อม มีทักษะการเรียนรู้และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยคำนึงถึงการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีความมั่นใจ จนสามารถเรียนและสำเร็จได้