การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เพื่อเลือกผู้แทน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เพื่อเลือกผู้แทน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

04 กุมภาพันธ์ 2562 13:30

   การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เพื่อเลือกผู้แทน เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.