การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562
ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562

04 กุมภาพันธ์ 2562 13:37

   การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.