ประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562

05 กุมภาพันธ์ 2562 09:10

   ประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชน กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.