ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2562 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2562

26 กรกฎาคม 2562 15:35

การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.