สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถิติการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารจาก RSS
  • ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดแคนอก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ออกกำลังกายประเภทอิสระและใช้แผ่นน้ำหนักจากภายนอก จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อโครงการ ชุมชนจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รร.จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ หมู่1 ตำบลลำตาเสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมห้วยฮ่องค้อด้านทิศใต้พร้อมกำแพงกันดิน (ชุมชนดอนมน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนางานอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแนวทางหลวงชนบท สพ.4002 ช่วงบริษัท โกลโบ ฟู๊ดส์ จำกัด ถึงบ้านไผ่ขุย หมู่ที่ 4 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read more...

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.