รายนามคณะกรรมการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

รายนามคณะกรรมการ

8,352 Views |
ดร.สิริกร มณีรินทร์
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการโดยตำแหน่ง
นายขจร ศรีชวโนทัย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการโดยตำแหน่ง
นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการโดยตำแหน่ง
ดร.ธนภณ วัฒนกุล
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนภาคเอกชน
นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนภาคเอกชน
นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
กรรมการซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายยุทธนา พรหมณี
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
กรรมการซึ่งเลือกจาก ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน