สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่

1,932 Views |
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสรี ทรงศักดิ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายประเทือง สมเพาะ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุวิทย์ รัชดาธนวัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสินีนาถ วิกรมประสิทธิ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายเกชา อินทโชติ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระโกศัยเจติยารักษ์ เชิดชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประยุทธ ชาป่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงทอง บุญชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอดิศร ไชยบุญเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประทีป บินชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน