สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนแพร่
1,891 Views |
นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายกิตฒิพันธ์ เอื้ออภิญญกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเทพ ถนอม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางกชกร เกยงค์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายเกชา อินทโชติ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายประเสริฐ เสาร์แดน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
พระโกศัยเจติยารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพวงทอง บุญชู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพัลลภ ถนอมทรัพย์ทวี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.