สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

2,139 Views |
ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภพงษ์ เอี่ยมปราณีต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายสุรพล เธียรสูตร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม)
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายชนน สนหา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณชกมล คำศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสำรวย ผัดผล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.รย์วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาตรี เจริญศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน