สภาวิทยาลัยชุมชนตาก
สภาวิทยาลัยชุมชนตาก
1,204 Views |
นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายบุญเลิศ แป้นพงษ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไชยเดช แก้วประดิษฐ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
สิบเอกประเสริฐ พ่านพัฒนกุล
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอารักษ์ อนุชปรีดา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอำพล ฉัตรไชยาฤกษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรเสน ทั่งทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.