สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

2,199 Views |
นายไพศาล นุ่มนาค
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธนต์ เทียนเฮง
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางชนิกานต์ ภัทรรังษี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายนพดล พึ่งวัฒนะ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวิเชียร จุลพันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นางโชติกา พึงไชยวรา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายแกะ ลาทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกัมพู รุ่งอินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบันลือ เหลืองทองคำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธนต์ เทียนเฮง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิไท สอนทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาัลยชุมชน