สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
1,863 Views |
นายเผด็จ นุ้ยปรี
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายสมบุญ ทิพรังศรี
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเพียรธรรม พื้นพงษ์พัฒน์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายญวน ปานาง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.ธานี เกสทอง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
จ่าสิบเอกชาญ อินทรีย์สังวร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายถาวร วัฒนะโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธวัชน์ ภูริผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายนพน้อย ทองไฟพักตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประทีป วิเศษศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสวก พุทธรักษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.