สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
2,164 Views |
นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางภัทราภรณ์ ทองคง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายรังสรรค์ เจียระนัย
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายวัชรกร ตาสาย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายบุญล้อม สำราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสาวลัดดาวัลย์ บางท่าไม้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภชัย งามสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.