สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

2,199 Views |
นายสุรชัย โสตถีวรกุล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุภชัย งามสม
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางชลธิชา รุ่งแสง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายฐิติพงษ์ เตละวาณิช
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.รังสรรค์ เจียระนัย
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.สุธี วังเตือย
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นางสาววิชุดา ปานยินดี
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายจุติ กิ่งพะโยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิคม ประยูรวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญส่ง แป้นน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน