สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

2,184 Views |
นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวจันทร์เพ็ญ สอนสมสุข
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรชาติ คหินทพงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวันชัย นารีรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายสิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิชัย สุพล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทศวรรษ หวังศุภกิจโกศล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรัชญกุล ตุลาชม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางราตรี แสงรุ่งเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสาวิตรี งามวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชำนาญ ค้ำชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน