สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2,141 Views |
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายศุภชัย ยุวถาวร
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเสรี ชิโนดม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวิเชียร สุคนธประทีป
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุรชาติ คหินทพงษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายพัฒนา พรมเผ่า
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวนันญญ์อร นราเศรษฐวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางโสภิณ ม่วงทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอุษณีย์ กุหลาบขาว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.