สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
1,303 Views |
นายอมฤทธิ์ พูลสวัสดิ์
ประธานกรรมการ สภาวิทยาลัยชุมชนตราด
 
นางอัณณ์จันททร์ เพ็ชรัตน์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายประหยัด พรหมพะเนาว์
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายบัญฑิต กูลพฤกษี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ ศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางสมเสน่ห์ พ่วงพี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.กรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.