สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
1,703 Views |
ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
กรรมการผู้แทนสถาอุดมศึกษา
 
นายพีรพงศ์ สุวรรณพงค์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณพล เชยคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทวัส วทานิโยบลผ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.