สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

1,738 Views |
นายมงกุฎ จำนงค์นิต
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายอภิชาติ สุวรรณพิมพ์
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายณัฐวัฒน์ ชื่นบุญเพิ่ม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.ฤทธิชัย พิลาไชย
กรรมการผู้แทนสถาอุดมศึกษา
นายประเสริฐ กมลภพ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายณพล เชยคำแหง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้แทนสถาอุดมศึกษา
นายวิสูตร คำอินทร์
กรรมการผู้แทนสถาอุดมศึกษา
นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.หาญชัย อับภาผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน