สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร

2,151 Views |
นายคูณ วงศ์อนันต์
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรวัฒน์ บุญดี
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวิช ธนาคุณ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
-
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวกนกอร พรมชาติ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายพลากร แก้วขวัญข้า
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายมั่น สามสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล แจ่มจำรัส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุธา บรรตานึก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุมนา ขวานทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวารี พาพะหม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน