สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

1,851 Views |
นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบูรณ์ อินธิรัตน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญเพ็ง ยืนยง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
-
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายบรรจง ไชยเพชร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายวีระศักดิ์ สุดโต
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายทองเสริฐ ใจตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนพวรรธน์ สกุลชัยเมธีดิลก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมาโนช โพธิ์เมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัจจา วงศ์กิตติธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัญญา ทวีโคตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายศศิพงษา จันทรสาขา
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน