สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1,806 Views |
นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายบูรณ์ อินธิรัตน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเรืองศรี ยืนยง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมเกียรติ ศรีปัดถา
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายพรรณณา ราชิวงศ์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเชิดศักดิ์ ยงกิจถาวร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัญญา ทวีโคตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายศศิพงษา จันทรสาขา
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.