สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
1,955 Views |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายทองคำ แจ่มใส
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางปิยะดา ธณเตชทัต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองศาสตร์จารย์มาลิณี จุโฑปะม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายศุภวัฒน์ ปัญญาชัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูศรีปัญญาวิกรม เจนทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนนท์ เจียรพันธุ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายรัชวุฒิ กฤตสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนธยา ไกรรณภูมิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสียงรัตน์ กีรติมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.