สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

2,000 Views |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย สุปิงคลัด
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทองคำ แจ่มใส
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางปิยะดา ธณเตชทัต
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองศาสตร์จารย์มาลิณี จุโฑปะม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายศุภวัฒน์ ปัญญาชัย
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูศรีปัญญาวิกรม เจนทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพรัตน์ ชื่นศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นาวาอากาศโทหญิงศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนธยา ไกรรณภูมิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเสียงรัตน์ กีรติมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน