สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

1,954 Views |
นายขนบ พูลผล
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
รศ.ชูศักดิ์ เอกเพชร
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสว่าง แก้วเจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
-
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.ชุมพล แก้วสม
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายเกรียงชัย เลิศบุญนำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิติกานต์ สายศิวานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเกียรติ ขุนพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิทธิพันธ์ เศรษฐยุกานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปรารมณ์ นาคบำรุง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน