สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

1,954 Views |
รศ.ชูศักดิ์ เอกเพชร
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางธีระนุช รัตนะพิสิฐ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายธนกร บริสุทธิญาณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายยงยุทธ ควรศิริ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ชุมพล อังคณานนท์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธานี วอสุวรรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.นรเทพ อัศวพัชระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสว่าง แก้วเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน