สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

1,867 Views |
นายประพันธ์ วงศ์พานิช
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
ดร.ปกรณ์ ตันสกุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรอชีดิน สมัยพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสมพร โบบทอง
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ประภา กาหยี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นางกรรณิการ์ ปิ่นแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประหยัด ช่อผกาพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศกร เกตุประภากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัฒนา จินดาพล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอนก จีวะรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจำรัส ขนาดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน