สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1,770 Views |
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชิต สง่ากุลพงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายหมัดอุเส็น สามารถ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายพีระพล สาครินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.เรวดี กระโหมวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ จะยะสกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.