สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา

1,829 Views |
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีรวิทญ์ จันทกูล
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไพเจน มากสุวรรณ์
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.เรวดี กระโหมวงศ์
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายหมัดอุเส็น สามารถ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.เดชา แซ่หลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพล สาครินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโสภณ จะยะสกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน