สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
1,140 Views |
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
 
นายชิต สง่ากุลพงศ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายหมัดอุเส็น สามารถ
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตติเทพ ถาวรสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ครองชัย หัตถา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพล สาครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.เรวดี กระโหมวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายโสภณ จะยะสกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.