สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล

1,728 Views |
นายวรัตน์ แสงเจริญ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุสมาน บินตำมะหงง
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายดาแระ นาปาเลน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางช่อมาลี นาคบรรพต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางไพลิน สุวรรณมาลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.สมยศ ทุ่งหว้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเกษร ปะลาวัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน