สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล

1,728 Views |
นายวรัตน์ แสงเจริญ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางช่อมาลี นาคบรรพต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายอับดลมานับ หลงหัน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางไพลิน สุวรรณมาลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุสมาน บินตำมะหงง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน