สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
สภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
1,127 Views |
นายวรัตน์ แสงเจริญ
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นางช่อมาลี นาคบรรพต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายอับดลมานับ หลงหัน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ผศ.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวรเศรษฐ์ โชติวราธนศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายวิทชัย อรุณอร่ามศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอุสมาน บินตำมะหงง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.