สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
1,257 Views |
นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายภูเบศ จันทนิมิ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายจรินทร ปราชญ์เปรื่อง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโกวิท แย้มกลิ่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชนธัญ แสงพุ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิบูลย์ บุญมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุกูล สนิทพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.