สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา

1,841 Views |
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสกุล เล็งลัคน์กุล
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวอารีย์ แสวงดี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายจรัส เรืองแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโตหอง แซ่หลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายต่วงอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา