สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1,196 Views |
นายธีระ อัครมาส
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายยูโซะ ตาเละ
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายรพี มามาะ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางกรรณิกา ดำรงวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล ตอยิบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.