สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

1,811 Views |
นายธีระ อัครมาส
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายดุสิต สาวดี
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสาราหุดิน อาบู
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสุชาดา พันธ์นรา
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.วันชัย แก้วหนูนวล
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายไพศาล ตานีเห็ง
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพศาล ตอยิบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยูโซะ ตาเละ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน