รายนามคณะกรรมการ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายนามคณะกรรมการ
รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
ประธานสภาวิชาการ
รศ.สัญชัย จตุรสิทธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.ไพโรจน์ สถิรยากร
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.นินนาท โอฬารวรวุฒิ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง
นางกรรณิกา สุภาภา
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
นายโยธิน บุญเฉลย
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้สอนประจำ
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เลขานุการ ที่ผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.