อำนาจหน้าที่ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

อำนาจหน้าที่

1,646 Views |

สภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกําหนด
 • ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
 • ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
 • ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
 • อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
 • อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
 • แต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย