อำนาจหน้าที่ 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อำนาจหน้าที่

สภาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายที่สภาสถาบันกําหนด
 • ให้ความเห็นชอบแผนจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย รวมทั้ง แผนการพัฒนาชุมชน เพื่อสนองต่อความต้องการและเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดําเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
 • ระดมทุนและทรัพยากร เพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
 • ออกระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัยตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
 • อนุมัติหลักสูตรและการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มอาชีพ
 • อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการวิทยาลัยและการดําเนินงานของวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน
 • แต่งตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.