สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สภาวิทยาลัยชุมชน / สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
1,303 Views |
นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
-
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
 
นายบุญยืน คงเพชรศักดิ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายปกรณ์ จีนาคำ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.ดร.อภิชาติ ไตรแสง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
 
นายภานุเดช ไชยสกุล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายจิระ พานิชยายนต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ วิริยะภาพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรอน ใจกันทา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.