สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

1,966 Views |
นายสุเทพ นุชทรวง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจิระ พานิชยานนท์
รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธวัชชัย ใจแสน
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายปกรณ์ จีนาคำ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
พันตำรวจโทจักร์ สายแก้ว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภานุเดช ไชยสกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุเทพ นุชทรวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน