สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายนำชัย กฤษณาสกุล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รศ.สิตา ทิศาดลดิลก
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายประเสริฐ จริยานุกูล
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายพิเชษฐ ตรีพนากร
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นายทศปริชัย เลาห์ทวี
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
นางสาวทวนทัศน์ นิลดำ
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ