สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

นายคมสัน คูสินทรัพย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายนำชัย กฤษณาสกุล
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ดร.ถนอม อินทรกำเนิด
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายประเสริฐ จริยานุกูล
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายพิเชษฐ ตรีพนากร
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
-
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ
นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองคลังและบริหารสินทรัพย์
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองแผนงานและงบประมาณ
นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน