สถาบันวิทยาลัยชุมชน Untitled Document 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / สถาบันวิทยาลัยชุมชน
6,920 Views |
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผศ.ประเสริฐ จริยานุกูล
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายพิเชษฐ ตรีพนากร
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายนำชัย กฤษณาสกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
นางสาวเพ็ญนภา นักฆ้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ
นางสาวสิริบุศย์ จันทร์คล้าย
บุคลากรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางชนิกา น้ำเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองคลังและบริหารสินทรัพย์
นางสาววนิดา สุภัทรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองแผนงานและงบประมาณ
นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการ กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.