ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน Untitled Document 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หน้าแรก / โครงสร้างการบริหาร / ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
5,753 Views |
นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายเจริญชัย วงษ์จินดา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
นายคมสัน คูสินทรัพย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
นายสุรเสน ทั่งทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
นายสายศิลป์ สายืน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นายอัครวงศ์ บารมีธนเศรษฐ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
นายปรารมณ์ นาคบำรุง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นายวิชาพร ชินประพัทธ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา
ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล
นายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
นายจำรัส ขนาดผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา
นางกรรณิกา สุภาภา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด
นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่
นายนิยม ชูชื่น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
นายประยงค์ แก้วประทุม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.