​วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

22 Views |

​วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

14 ตุลาคม 2564 09:05
   วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาอิสลามศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา