​การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

60 Views |

​การประชุมคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับ ปรับปรุง และแก้ไขข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2565

13 มกราคม 2565 19:35
   ในวันที่ 13 มกราคม 2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเอกศักดิ์ คงตระกูล เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้และการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. … โดยมอบสถาบันฯ ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอสภาสถาบันให้ความเห็นชอบต่อไป