วิทยาลัยชุมชนสงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

38 Views |

วิทยาลัยชุมชนสงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการ

12 พฤษภาคม 2565 14:35
   วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมด้วย นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และตัวแทนบุคลากร วิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ “ด้านการบริการทางวิชาการ” เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช่วยเหลือด้านวิชาการและบุคคลากร โดยมีแนวทางความร่วมมือ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
2. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านภาษาตะวันออก ได้แก่ ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาเกาหลี
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการเพิ่มโอกาสของนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
4. ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรม
5. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน