วิทยาลัยชุมชนสตูล จับมือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จับมือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท วันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

01 ตุลาคม 2561 09:11

   ดร.วรรณดี  สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้มอบหมายให้เครือข่ายสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกับ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านวังมะปรางเหนือ ได้กำหนดจัดโครงการค่ายชีววิถีอาสากับเด็กพัฒนาชุมชน ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอาชีพบ้านวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง และในวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ, เกษตรอำเภอวังวิเศษ, ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ชุมชน และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดกว่า 100 คน เข้าร่วมอย่างอบอุ่น โดยการเดินทางครั้งนี้ เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนแบบถาวร จัดทำเส้นทางเดิน Walk Way จุดนำชมภายในศูนย์ฯ ต่อเติมและทาสีห้องน้ำห้องส้วม เดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมติดผนัง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชุมชน เปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้ สร้างสรรค์ ศึกษา สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การจัดการจัดชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดตรัง ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (EGAT CSR CAMP รุ่นที่ 10) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยทั้งสองวิทยาลัย ได้นักนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมจำนวน 50 คน พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนในพื้นที่จำนวนกว่า 30 คน จุดเด่นของค่ายอาสาครั้งนี้ คือนักศึกษาจะต้องแสดงศักยภาพและความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การทำอาหารกันเองในค่าย การหุงข้าว ทำกับข้าว จ่ายตลาด รวมไปถึงกิจกรรมที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ เช่น กิจกรรมไถนา ถอนกล้า และดำนา, กิจกรรมปลูกป่าชุมชน, กิจกรรมทำ Walk Way เพื่อเป็นทางเดินเข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ, กิจกรรมทาสีห้องน้ำห้องส้วม, กิจกรรมถมหินบริเวณด้านหน้าศูนย์ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ, กิจกรรมมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับคนชราด้อยโอกาสในชุมชน, กิจกรรมเดินสายไฟและติดตั้งไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้, กิจกรรมฐานเรียนรู้และศึกษาชีวถีภายในศูนย์, กิจกรรมนันทนาการ และเวทีเสวนา “บทบาทศิลปิน นักแสดงกับการทำงานอาสาเพื่อสังคม และการเสริมสร้างจิตอาสาผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทอม รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ดารานักแสดงช่อง 7 สี และพระเอกภาพยนตร์เรื่องคืนจันทร์แรม, น้องโปสเตอร์ ช่างภาพจิตอาสา, น้อง ๆ จากเวที Prince and Princess Trang 2018 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อสะท้อนมุมมองการทำงานอาสาของแต่ละคน แชร์ประสบการณ์และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ ก็ยังมีน้องฟ้า นิตติยา ดาวกระจาย มิสแกรนด์สตูล 2016 ได้เข้าร่วมปลูกป่าและดำนาด้วยเช่นกัน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและความสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ทุกคนด้วย
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.